top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan

met F1 Budget Travel.

Identiteit van de ondernemer;F1BudgetTravel

Eggeweg 34

7958 PL Koekange

 
E-mail; info@f1budgettravel.com

KvK Zwolle: 86879782
BTW: NL864131343B01
Rabobank: NL23RABO0198896298
BIC: RABONL2U

TEL: +31-645306252


 

Definities: in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

1.1 Koper: Iedere natuurlijke persoon en of rechtspersoon die met F1BudgetTravel in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

1.2 Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen F1BudgetTravel en de koper(s) tot stand komen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die betreffende overeenkomst.

1.3 Reis: Een pakket reis in de zin van de wet.

1.4 Reiziger: Iedere persoon die met F1BudgetTravel een overeenkomst wil sluiten en iedere persoon die op grond van die overeenkomst het recht heeft om te reizen.

1.5 Privacy en Persoonsgegevens: verwerking van persoonsgegevens en privacy

1.6 Diensten: De door F1BudgetTravel te verlenen diensten, al dan niet met betrekking tot de producten, waaronder advies en service in de ruimste zin Des Woord.

1.7 Bestelling(en): Iedere opdracht van koper aan F1BudgetTravel. Bestellingen worden alleen geaccepteerd door F1BudgetTravel indien deze geplaatst worden via de boekingsmodule van de website of indien deze schriftelijk of telefonisch aangevraagd en bevestigd zijn middels een schriftelijke overeenkomst.

1.8 Evenement: De georganiseerde gebeurtenis van een van de F1 events, waarvoor F1BudgetTravel toegangskaarten verkoopt van de door hun aangeboden diensten en producten.

1.9 Evenementhouder: De natuurlijke en of een rechtspersoon die een evenement organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.

1.10 Toegangskaart: Het document dat dient als toegangsbewijs voor een evenement daaronder mede begrepen elektronische toegangskaarten, zogenaamde e-tickets.

1.11 Annuleringskosten: Het geboekte bedrag van de overeenkomst.

1.12 Overmacht: Gevolg van omstandigheid krachtens de wet

1.13 Administratie en Verzendkosten: Het bedrag dat F1BudgetTravel in rekening brengt bij elke boeking voor administratie en verzendkosten.

1.14 Toepasselijk recht : rechtsbetrekkingen tussen de klant en F1BudgetTravel

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van jou (de koper(s)) van het door F1BudgetTravel gedane aanbod. De aanvaarding door jou (de koper(s)) geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website) maar het kan ook schriftelijk en of telefonisch geschieden.

2.2 Zorg ervoor dat je bij de aanvaarding van het aanbod jouw de gegevens volledig en correct aan F1BudgetTravel doorgeeft. F1BudgetTravel gaat namelijk van de juistheid van de gegevens uit! Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens een onjuiste opgave en of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor rekening van de koper(s).

2.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvang je langs de elektronische weg (per e-mail) en of schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst. Je bent gehouden om deze bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om o.a. reisdata, tijd van de race, eventueel gekozen toegangskaarten, datum en de persoonsgegevens. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dien je per omgaande doch uiterlijk binnen 12 uur contact op te nemen met F1BudgetTravel. Wijzigingen van een vlucht of de namen leiden vaak ook bij wijziging binnen 12 uur tot extra kosten. F1BudgetTravel is niet aansprakelijk voor schade en of kosten die voortvloeien uit het opgeven van niet correcte gegevens. Wijzigingen in bestelde toegangskaarten zijn na bevestiging van de overeenkomst beperkt mogelijk en moet in overleg geschieden met F1BudgetTravel, waarbij geen garantie kan worden gegeven.

2.4 F1BudgetTravel gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte producten en diensten daadwerkelijk kan reserveren. In dit kader behoudt F1BudgetTravel zich het recht voor om de overeenkomst tot een werkdag na ontvangst van de overeengekomen koopprijs te annuleren, in welk geval F1BudgetTravel de betaalde koopprijs binnen 5 werkdagen na betaling volledig zal terugbetalen. Wanneer F1BudgetTravel niet de specifieke, door jou bestelde toegangskaarten kan leveren, zal F1BudgetTravel alternatieve toegangskaarten aanbieden waarbij uiteraard eerst om je akkoord zal worden gevraagd.

2.5 Wijzigingen in vervoers- of andere kosten of heffingen (BTW, luchthaven- en of toeristenbelastingen) worden nooit doorberekend door F1BudgetTravel. De reissom waarvoor je jouw reis hebt geboekt kan enkel fluctueren door brandstoftoeslagen nadat de boeking tot stand is gekomen wegens de dynamische energiemarkt.

2.6. F1BudgetTravel is niet verantwoordelijk voor een terugbetaling van de toegangskaarten wanneer de tekortkoming niet toerekenbaar is aan F1BudgetTravel (bijv. bij surséance van betaling en of faillissement van de evenementorganisator en of de luchtvaartmaatschappij).

2.7 Kennelijke (ofwel informatie waarvan voor de gemiddelde koper had kunnen weten dat het om een fout of een vergissing gaat) fouten en vergissingen in de door of namens F1BudgetTravel en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden F1BudgetTravel niet. F1BudgetTravel aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud F1BudgetTravel zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

Artikel 3: Betaling

3.1. De vermelde prijzen voor de producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verschuldigde (koop)prijs moet bij bestelling geheel worden voldaan en de bijkomende administratie en verzendkosten kosten worden duidelijk vermeld in de orderbevestiging van de webshop.

3.2. F1BudgetTravel brengt bij elke boeking administratiekosten inclusief verzendkosten in rekening.

3.3. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Toegangskaarten en reizen zijn plaats en tijdsgebonden en vallen daarom buiten het herroepingsrecht. Annuleren van de bestelling is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk.  


Artikel 4: Wijzigingen

4.1 F1BudgetTravel is niet verantwoordelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement en is niet aansprakelijk voor schade die je hierdoor mogelijk lijdt. F1BudgetTravel zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van een evenement redelijkerwijs mogelijk is. F1BudgetTravel zorgt dus dat de reisonderdelen zijn afgestemd op het evenement. Het is echter jouw eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk op tijd te komen bij de race.

4.2 Indien je niet kunt deelnemen aan de reis en of het geboekte evenement niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan je zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging of annulering van de vlucht, door annulering of verplaatsing van de race en of door een wijziging van de aanvangstijd van de race waarvan je niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal F1BudgetTravel je zoveel mogelijk behulpzaam zijn, maar is niet verantwoordelijk voor de kosten. N.B. Het gaat hierbij om situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.

4.2b Indien de race wordt verplaatst helpt F1BudgetTravel je bij het omboeken van de vlucht en of het zoeken naar een alternatief voor de race. Eventuele extra hotel- of anderzijds verblijfkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor rekening en risico van de klant komen. F1BudgetTravel zal echter de wijziging van vlucht, verblijf (indien de reis niet wordt verlengd) en Formule 1 kaarten voor haar verantwoordelijkheid nemen. De reis dient alleen te worden aangepast bij een significante wijziging van de aanvangstijd van de race die niet binnen jouw huidige reisschema past. F1BudgetTravel hanteert daarbij een minimale tijd van 6 uur tussen geplande aankomsttijd en begin van de race. F1BudgetTravel wijzigt slechts de vlucht (heen- of de terugvlucht) die noodzakelijk is om aan te passen in verband met de aanvangstijd van de race. 

4.3 F1BudgetTravel is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan jou onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is F1BudgetTravel bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan jou onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou je daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

 

Artikel 5: Privacy en Persoonsgegevens

 

5.1 Wederpartij draagt de verplichting de Gebruiker te informeren over de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy in de ruimste zin Des Woord.

5.2 F1BudgetTravel is gehouden de persoonsgegevens en voorkeuren van Gebruiker, voor zover F1BudgetTravel hiervoor overeenkomstig de hiervoor geldende regels toestemming heeft gegeven, ter beschikking te stellen aan Wederpartij.

5.3 F1BudgetTravel maakt geen gebruik van eventueel verkregen persoonsgegevens van Gebruiker.

 

Artikel 6: Afgelaste en of verschoven evenementen


6.1. F1BudgetTravel is niet aansprakelijk voor de eventuele afgelasting dan wel verplaatsing van een evenement, ongeacht de reden voor deze afgelasting dan wel verplaatsing in dezen.


6.2. In geval van afgelasting of verplaatsing van een evenement zal F1BudgetTravel jou hierover informeren. F1BudgetTravel is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor eventueel de door jou zelfgemaakte kosten in verband met het verplaatsen van het evenement.


6.3. Indien een evenement wordt verplaatst naar een andere locatie en of datum, heb je enkel recht op restitutie en of nieuwe toegangskaarten voor het verplaatste evenement indien en voor zover de algemene voorwaarden van de betreffende evenementhouder hiertoe aanleiding geven. Verzend- en administratiekosten worden door F1BudgetTravel niet gerestitueerd.


6.4. Bij afgelasting of verplaatsing van een evenement komen eventueel gemaakte kosten voor aanvullende gekochte producten en of diensten, niet voor restitutie in aanmerking.


6.5. Indien een evenement afgelast moeten worden uit overmacht (zoals maar niet beperkt tot uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epidemieën of pandemieën en of op last van overheidsingrijpen), zal F1BudgetTravel besluiten om tot teruggave van het volledige aankoopbedrag (inclusief verzend- en administratiekosten) over te gaan in de vorm van een voucher. Deze voucher zal een geldigheidsduur van 12 maanden hebben. Na die termijn heb je recht op restitutie van deze voucher. Vouchers worden afgegeven voor bestellingen met alleen toegangskaarten (hieronder vallen: staan- tribuneplaatsen, parkeer- en campingkaarten).

Artikel 7: Indeplaatsstelling

7.1 Indien je verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kan een ander in jouw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden. Eventuele toegangskaarten zijn doorgaans vrij overdraagbaar.

7.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn:

a) de ander voldoet aan alle aan de reis-race verbonden voorwaarden.

 b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht.

 c) de voorwaarden van de leverancier(s) van F1BudgetTravel verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling.

d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door jou de ander te worden voldaan.

Artikel 8. Annulering

Indien je de reis annuleert, blijf je de reissom aan F1BudgetTravel verschuldigd. Indien het voor F1BudgetTravel echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat F1BudgetTravel de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal F1BudgetTravel de reissom voor zover mogelijk aan je restitueren, onder aftrek van de kosten die F1BudgetTravel heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf vijf dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen je een annulering schriftelijk door te geven. We zullen binnen een werkdag reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten.

N.B. Toegangskaarten kunnen na betaling niet meer worden geannuleerd worden en hiervoor vindt nimmer een vergoeding plaats.

Artikel 9: Verzending

Bestelde tickets en of reisdocumenten worden door ons per email naar het de door u opgegeven emailadres verzonden. Je ontvangt jouw bestelling uiterlijk 6 tot 15 dagen voor het evenement.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en overmacht

10.1 F1BudgetTravel verplicht zich tot de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs in de lijn der verwachtingen ligt. Je dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden (ofwel boekingsvoorwaarden) van F1BudgetTravel en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

10.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is F1BudgetTravel nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens F1BudgetTravel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

  1. A) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

  • de tekortkoming toe te rekenen is aan jezelf; of

  • de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

  • de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die F1BudgetTravel of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

  • de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;

  1. B) je jouw schade hebt kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en of annuleringsverzekering en of ziektekostenverzekering of indien je via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld;

  2. C) en voor zover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

10.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van F1BudgetTravel voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel en gederfd reisgenot beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. De aansprakelijkheid van F1BudgetTravel voor gederfd reisgenot en smartengeld is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 11: Klachten

11.1 F1BudgetTravel doet haar uiterste best om jouw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien je op enig moment onverhoopt een klacht hebt of zich een probleem voordoet, dien je hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van F1BudgetTravel en deze melding schriftelijk (per e-mail of per post) aan F1BudgetTravel te bevestigen. Deze melding dient ertoe F1BudgetTravel in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

11.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 11.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien jouw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dien je deze binnen 14 dagen na terugkomst per e-mail (info@f1budgettravel.com) of schriftelijk bij F1BudgetTravel in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en jouw eventuele rechten vervallen. Indien je tijdig jouw klacht hebt ingediend, zal F1BudgetTravel binnen een termijn van maximaal 15 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht. 

 

Artikel 12: Overmacht

 

12.1 F1BudgetTravel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

onder overmacht verstaan:

12.2 Omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan F1BudgetTravel zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in het bedrijf van F1BudgetTravel haar toeleveranciers, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan F1BudgetTravel afhankelijk is, extreme en of onverwachte weersomstandigheden. overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, oorlog( en of gevaar en dreiging), oproer, sabotage of bedrijfsstoring.

12.3 Het niet tijdig en of niet deugdelijk nakomen van de verplichtingen door derden voor de uitvoering waarvan F1BudgetTravel. afhankelijk is: sabotage - al dan niet met terroristisch oogmerk - van derden, waaronder acties van zogenaamde ‘hackers’ en of ‘crackers’ , het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door F1BudgetTravel gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer.

12.4 F1BudgetTravel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat F1BudgetTravel haar verbintenis had moeten nakomen.

12.5 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van F1BudgetTravel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door F1BudgetTravel  niet mogelijk is langer dan veertien (14) dagen duurt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens Wederpartij tot schadevergoeding bestaat.

12.6 Indien F1BudgetTravel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 13: Flexibele voorwaarden met betrekking tot Covid-19

13.1 Reizen met of zonder toegangskaarten:Als de reis door de boeker zelf, dus op eigen initiatief, wordt geannuleerd, gelden onze reguliere algemene voorwaarden. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Toegangskaarten en reizen zijn plaats en tijdsgebonden en vallen daarom buiten het herroepingsrecht. Annuleren van de bestelling is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk.  

De Flexibele voorwaarden geldt niet als de reis wordt geannuleerd of omdat (een reiziger uit) het reisgezelschap (geheel of gedeeltelijk) niet aan de geboekte reis kan/wil deelnemen wegens een COVID-19 gerelateerde reden die in de persoonlijke risicosfeer van de reiziger(s) ligt. De boeker is te allen tijde zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van actuele COVID 19-vereisten die het te bezoeken land aan van vertrek en aankomst stellen. Men dient (tijdig) te beschikken over de juiste reisdocumenten en het voldoen aan de gestelde maatregelen in de landen. Houd hierbij ook altijd de website van Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor de actuele status. Wanneer de reiziger niet (tijdig) over de juiste reisdocumenten beschikt en/of niet voldoet aan de vereiste die de landen van vertrek en aankomst stellen, dan is de reiziger zelf verantwoordelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. De reiziger heeft in zo’n geval geen recht op enige restitutie van het aankoopbedrag.

 

13.2 Toegangskaarten 
(bestellingen met alleen toegangskaarten, ook parkeer- campingkaarten vallen hieronder)

Indien een Grand Prix wordt geannuleerd vanwege Covid-19, zal F1BudgetTravel aan dezelfde voorwaarden voldoen als de organisator van het evenement (terugbetaling, voucher of overdracht van het ticket naar het volgende jaar). 


Artikel 14. Annulering

14.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wederpartij en F1BudgetTravel is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 De Rechtbank te Assen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Wederpartij en F1BudgetTravel kennis te nemen, met dien verstande dat F1BudgetTravel bevoegd blijft Wederpartij in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Wederpartij en F1BudgetTravel kennis te nemen.

Tickets beschikbaar voor Oostenrijk:

bottom of page